PartijenWijzer

Waar sta jij voor?

Ontdek met welke politieke partij je het meest verwant bent.

Start

Wat zijn je politieke principes?

Met de PartijenWijzer kom je er op basis van 12 thema’s achter welke politieke partij(en) het best bij jouw ideeën passen. Per thema kun je met behulp van de drie medailles de standpunten in volgorde zetten. Bovenaan met de gouden medaille het standpunt dat het best bij jouw mening aansluit en vervolgens met de zilveren en bronzen medaille de standpunten die je minder aanspreken. Wanneer je alle thema’s hebt beoordeeld zie je de partij(en) waar je het meest verwant mee bent.

De PartijenWijzer gaat niet over de actuele politieke discussie van het moment, maar is gebaseerd op de beginselen van de politieke partijen die nu in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Los van de actuele politieke debatten in verkiezingstijd ontdek je met welke partij je het meest verwant bent als het gaat om de principiële uitgangspunten. Waar sta jij voor?

Deze partijen doen mee

De PartijenWijzer gaat over grote thema's die achter de actuele politieke discussie en beleidsplannen liggen. De verschillende keuzemogelijkheden bij elk thema zijn beknopte vertalingen van de beginselen van verschillende partijen, in grote lijnen samengevat in taalgebruik dat partijen zelf gebruiken en vertegenwoordigen niet de mening van ProDemos.

Ben je benieuwd naar de huidige standpunten van partijen over actuele thema's? Dan verwijzen we je graag naar de StemWijzer, die begin februari online komt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Naar resultaat

1. Economie
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Het economische systeem moet socialer en eerlijker

De overheid moet de burgers en het milieu beschermen tegen grote bedrijven en banken. Het economische systeem moet helemaal anders, zodat het eerlijker wordt voor iedereen.

Overheidsingrijpen om de economie te sturen

De overheid moet zich met de economie bemoeien om ontwikkelingen te stimuleren en misstanden tegen te gaan. Maar burgers en kleinere bedrijven moeten niet te veel last hebben van regels.

Terughoudende opstelling van de overheid in de economie

In principe zijn burgers en bedrijven zelf verantwoordelijk voor hun economische positie. Soms is het toch nodig dat de overheid ingrijpt in de economie.

Zo min mogelijk overheidsbemoeienis met ondernemers en de economie

We moeten af van al die regels en de belastingen moeten omlaag. De overheid moet zich beperken tot haar kerntaken. Geef burgers en bedrijven de ruimte om te ondernemen.

Economie

De mate waarin de overheid moet ingrijpen in de economie is één van de belangrijkste scheidslijnen in de Nederlandse politiek. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het nationaliseren of privatiseren van bedrijven, het wel of niet stimuleren van de economie door extra uitgaven of het beïnvloeden van prijzen door subsidies en accijnzen.

De Nederlandse economie wordt wel een sociale markteconomie genoemd. Dit betekent dat we een vrije markt hebben, maar dat de overheid soms ingrijpt om sociaal onaanvaardbare situaties te voorkomen. Sommige partijen willen de rol van de overheid in de economie vergroten om misstanden te voorkomen. Andere partijen willen juist een meer terughoudende overheid, zodat burgers en bedrijven meer ruimte krijgen.

Naar resultaat

2. Werk en inkomen
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

De overheid moet ongelijkheid bestrijden en opkomen voor werknemers

De overheid moet zich hard maken voor werk en inkomen voor iedereen. Zwakkeren moeten worden ondersteund en werknemers moeten meer rechten krijgen. Door rijkeren meer belasting te laten betalen kan ongelijkheid en armoede worden bestreden.

De overheid moet zorgen voor een sociaal vangnet en zowel werkgever als werknemer steunen

Het is je eigen verantwoordelijkheid om in je levensonderhoud te voorzien. De overheid moet wel een vangnet regelen voor mensen die het zonder hulp niet redden. Op de arbeidsmarkt moet er een goed evenwicht zijn tussen de lasten en risico’s voor de werkgever en voor de werknemer.

De overheid moet de belastingen verlagen en de arbeidsmarkt met rust laten

De belastingen moeten omlaag, dat is de beste manier om mensen aan werk te helpen. Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun inkomen. Geen overheidsbemoeienis bij afspraken tussen werknemers en werkgevers.

Werk en inkomen

Nederland is een verzorgingsstaat. Dat betekent dat de overheid zich actief bemoeit met het welzijn en de welvaart van haar burgers. De overheid garandeert bijvoorbeeld een inkomen aan mensen, stimuleert werkgelegenheid en zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden. Burgers, bedrijven en instellingen betalen belasting om dit te kunnen betalen. Hierbij geldt het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen; hoe meer geld iemand verdient, hoe meer belasting hij of zij in verhouding moet betalen.

Door de jaren heen is het belastingstelsel steeds ingewikkelder geworden. Er zijn daarom plannen om het belastingstelsel te herzien. Sommigen willen dat het belastingstelsel de armen meer ontziet en de rijken meer belast. Anderen zijn juist voor een (sociale) vlaktaks, waarbij iedereen in principe hetzelfde percentage aan belasting betaalt. Een ander belangrijk vraagstuk is de flexibilisering van arbeid. Er zijn steeds minder vaste contracten en steeds meer zelfstandige ondernemers. Het beleid moet hierop aangepast worden.

Naar resultaat

3. Onderwijs
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Verdedigen van de vrijheid van onderwijs

Iedereen in Nederland heeft recht op onderwijs dat past bij zijn of haar opvoeding, idee over onderwijs of godsdienst. Ouders mogen daarom zelf kiezen naar welke school hun kinderen gaan of mogen zelf een school oprichten. Scholen mogen leerlingen of leraren weigeren om de identiteit van de school te waarborgen.

Geen islamitisch onderwijs

In Nederland is geen plek voor islamitische scholen, omdat deze scholen kinderen niet de Nederlandse waarden en normen leren. Daarom moeten deze scholen sluiten.

Voeren van een publiek debat over de vrijheid van onderwijs

Het is waardevol dat iedereen een school kan kiezen die past bij de opvoeding, een idee over onderwijs of godsdienst. Het risico is echter dat het bijzonder onderwijs een tweedeling in de samenleving creëert. Het is belangrijk hier een publiek debat over te voeren.

Overal toegankelijk onderwijs voor iedereen

Onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen. Dit betekent dat de overheid zich actief moet inzetten voor gelijke kansen in het onderwijs. Hier moet extra geld naar toe. Ook betekent het dat scholen geen leerlingen of leraren mogen weigeren. Op deze manier kunnen we de tweedeling in het onderwijs en in de samenleving tegengaan.

Onderwijs

In Nederland geldt de vrijheid van onderwijs. Dit betekent dat ouders voor hun kinderen mogen kiezen tussen openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs (gebaseerd op een religieuze of levensbeschouwelijke visie) en thuisonderwijs. Ook mogen ouders zelf een school oprichten. Scholen hebben het recht hun identiteit te beschermen door bijvoorbeeld van personeel te verlangen dat zij de visie van de school onderschrijven.

Sommige mensen willen de vrijheid van onderwijs aanpassen, zodat kinderen minder gescheiden van elkaar opgroeien en iedereen overal terecht kan voor werk en onderwijs. Anderen willen het huidige systeem behouden. Zij vinden het juist goed dat iedereen in Nederland onderwijs kan volgen dat bij een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke visie past.

Naar resultaat

4. Zorg
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Afschaffen van de marktwerking

We moeten af van marktwerking in de zorg. Goede en toegankelijke zorg is een taak van de overheid. De kosten hiervoor moeten we met alle Nederlanders delen.

Minder marktwerking en meer overheidsregulering in de zorg

Enige concurrentie tussen verzekeraars is op zich goed, maar de marktwerking is nu te ver doorgeschoten. De overheid moet de macht van verzekeraars en farmaceuten aan banden leggen en goede zorg voor iedereen garanderen.

Minder marktwerking en meer aandacht voor mantelzorgers in de zorg

Enige concurrentie tussen verzekeraars is op zich goed, maar verzekeraars en farmaceuten moeten wel minder macht krijgen. Het is belangrijk om te kijken wat familie, vrienden en burgen voor elkaar kunnen doen. De overheid moet daarom burgers ondersteunen, wanneer zij zorgtaken op zich nemen.

Behouden van de marktwerking

Het huidige systeem met marktwerking functioneert goed. Dit levert de beste zorg tegen een zo laag mogelijke prijs. Burgers zijn prima zelf in staat om te kiezen welke zorg het beste bij hen past.

Zorg

Meer dan een kwart van de uitgaven van de overheid gaat naar de zorg. Het is belangrijk dat het zorgstelsel goed en betaalbaar blijft. In 2006 is er een nieuw zorgstelsel ingevoerd, waarbij meer ruimte is voor marktwerking dan in het vroegere stelsel. Iedereen heeft verplicht een basisverzekering, waarvan de overheid bepaalt wat die vergoedt, en kan zich ook nog aanvullend verzekeren. De burger mag een verzekeraar uitkiezen en de verzekeraar mag niemand weigeren. Iedere burger betaalt premies voor de verzekering en heeft een verplicht eigen risico. Burgers met een laag inkomen hebben recht op een zorgtoeslag.

Sommigen willen dit nieuwe stelsel met meer marktwerking behouden, omdat zij denken dat dit de zorg beter en betaalbaarder maakt. Anderen willen juist de marktwerking beperken of afschaffen, omdat zij menen dat dit de zorg voor iedereen toegankelijker maakt. Weer anderen willen meer aandacht voor mantelzorgers en maatschappelijke organisaties. Zij nemen volgens hen veel zorgtaken op zich en moeten serieus genomen worden.

Naar resultaat

5. Normen en waarden
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Uitgaan van de kracht van diversiteit

Wederzijdse acceptatie moet centraal staan. Er is niet één Nederlandse identiteit, waaraan iedereen zich kan of moet aanpassen. Daarom moeten we stoppen met hameren op integratie. Zo kunnen we racisme en discriminatie tegengaan.

Samen leven met verschillende identiteiten

In Nederland moet iedereen zich thuis voelen. We moeten nieuwkomers daarom kansen geven om goed te integreren. Dit betekent echter niet dat zij hun eigen identiteit moeten verliezen. Onze gemeenschappelijke basis bestaat uit de waarden en normen die in de Grondwet staan.

Nederlandse waarden en normen centraal stellen

Om samen te leven heb je gemeenschappelijke waarden en normen nodig. Die van Nederland komen voort uit de joods-christelijke traditie. Aan immigranten de taak om te laten zien dat ze zich hieraan kunnen aanpassen.

Onze cultuur beschermen tegen de islam

De Nederlandse cultuur is een joods-christelijke cultuur, die steeds meer bedreigd wordt. De normen en waarden die bij onze cultuur horen, botsen namelijk met de islam. Als je in Nederland wilt wonen, betekent dit dat je je moet aanpassen aan wat hier normaal is.

Normen en waarden

Een waarde is iets wat je belangrijk vindt, een norm is een concrete regel die hier uit voortkomt. In Nederland zijn sommige waarden en normen vastgelegd in de wet, maar niet iedereen vindt dezelfde waarden en normen even belangrijk. Dit komt onder andere doordat mensen verschillende achtergronden en culturen hebben.

Sommige mensen vinden dat iedereen in Nederland zich moet aanpassen aan de waarden en normen die worden gezien als typisch Nederlands. Anderen vinden dat mensen met andere achtergronden hun eigen waarden en normen mogen behouden.

Naar resultaat

6. Immigratie en integratie
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Asielzoekers en vluchtelingen goed opvangen

Het is onze morele plicht om mensen te helpen die in eigen land gevaar lopen. Niet voor niets hebben we dit vastgelegd in internationale verdragen. We moeten asielzoekers en vluchtelingen daarom goed opvangen en kansen bieden om mee te doen in de samenleving.

Realistisch zijn en immigratie beperken

We moeten onze medemens helpen, maar er zijn grenzen aan wat we aankunnen. We moeten kritischer zijn op wie we binnenlaten en meer vluchtelingen in de regio van herkomst opvangen.

Grenzen sluiten voor vrijwel alle immigranten en islam

We moeten stoppen met het binnenlaten van allerlei buitenlanders. Het is niet onze taak om vluchtelingen op te vangen, dat kan beter in de regio van herkomst. We moeten onze samenleving beschermen tegen andere culturen en tegen de politieke islam.

Immigratie en integratie

Op basis van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties kunnen mensen in Nederland een asielverzoek indienen. Wie daarna wordt erkend als vluchteling, mag blijven. In totaal wonen er in Nederland ongeveer 200.000 tot 250.000 vluchtelingen.

Sommige partijen vinden dat we vluchtelingen niet hier in Nederland of Europa moeten opvangen, maar in de regio van herkomst. Bijvoorbeeld omdat zij vinden dat dat beter is voor de vluchtelingen zelf, maar ook omdat ze vinden dat we onze eigen welvaart en cultuur moeten beschermen. Andere partijen vinden dat we moreel verplicht zijn om mensen te helpen als die moeten vluchten voor oorlog en verdrukking moeten helpen. Partijen verschillen ook van mening over de vraag hoe vluchtelingen, als ze hier mogen blijven, het beste deel kunnen nemen aan de Nederlandse samenleving.

Naar resultaat

7. Veiligheid en privacy
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Hard straffen van criminelen, extremisten en terroristen

Nederland moet veel strenger straffen en harder optreden tegen criminelen, extremisten en terroristen. Geef politie en justitie meer bevoegdheden, zodat ze daadkrachtiger kunnen handelen. Om Nederland veilig te houden en terroristische aanslagen te voorkomen, moet privacy wijken.

Strenger straffen en politie en justitie meer mogelijkheden geven

De straffen moeten strenger en er moet meer aandacht komen voor slachtoffers. De overheid moet meer ruimte geven aan burgerinitiatieven om de veiligheid te vergroten. Om Nederland veilig te houden en terroristische aanslagen te voorkomen, moet privacy soms wijken.

Hard optreden, maar met oog voor de privacy van burgers

De straffen moeten strenger, maar de opsporing en berechting moet vooral ook daadkrachtiger. Door politie en justitie meer geld te geven, kunnen zaken sneller worden opgelost en beschermen we ons tegen terrorisme. Privacy moet gewaarborgd blijven.

Effectief optreden en bescherming van privacy

Daders moeten voldoende gestraft worden, maar straffen moeten vooral ook effectief zijn. Privacy mag alleen in uiterste gevallen worden geschonden. Vaak zijn er veel betere manieren om criminaliteit tegen te gaan.

Inzetten op preventie, re-integratie en bescherming van privacy

Nederland is te veel bezig met repressie en controle. We kunnen ons beter richten op de onderliggende oorzaken van criminaliteit en op re-integratie van daders. Privacy mag alleen in uiterste gevallen worden geschonden, ook omdat veel maatregelen weinig daadwerkelijk bijdragen aan veiligheid.

Veiligheid en privacy

De overheid probeert Nederland te beschermen tegen criminaliteit en terrorisme. Hierbij is er altijd een dilemma tussen veiligheidsmaatregelen en privacy. Denk bijvoorbeeld aan veiligheidsdiensten die berichten kunnen lezen die mensen via de telefoon versturen. Dit kan misschien de veiligheid vergroten, maar tast ook de privacy aan van alle burgers.

Sommige partijen willen verder gaande veiligheidsmaatregelen en vinden privacy minder belangrijk. Andere partijen geloven dat criminaliteit en terrorisme nooit geheel te voorkomen zijn, en vrezen dat dit soort maatregelen leiden tot verlies van vrijheid. Zij vinden dat het recht op privacy behouden moet blijven.

Naar resultaat

8. Medisch-ethische vraagstukken
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Medisch-ethische wetten baseren op Bijbelse waarden

Het is de taak van de overheid om het leven te beschermen. Wetenschappelijk is er steeds meer mogelijk op medisch gebied, maar we moeten kijken naar de Bijbel om te bepalen of we deze mogelijkheden willen gebruiken.

Terughoudend zijn met nieuwe medische mogelijkheden

Het is onze taak om goed voor elkaar te zorgen. Iedereen moet zich welkom en waardevol voelen. We moeten voorkomen dat mensen zich verplicht gaan voelen om bepaalde medische mogelijkheden te gebruiken.

Open staan voor nieuwe medische mogelijkheden

Iedereen mag zelf keuzes maken over zijn of haar leven. Medisch onderzoek biedt nieuwe mogelijkheden om lijden te voorkomen of verminderen. Na een zorgvuldig maatschappelijk debat moet de overheid hier ruimte aan bieden.

Medisch-ethische vraagstukken

Medisch is er steeds meer mogelijk. Tegelijkertijd roept dit vragen op of alles wat mogelijk is, ook daadwerkelijk wenselijk is. Op dit moment zijn er een aantal kwesties op dit gebied waar veel discussie over wordt gevoerd, denk aan abortus, euthanasie, donorschap en embryo-onderzoek.

Er zijn verschillende meningen over wat we wel en niet moeten toestaan. Sommigen vinden dat we gebruik moeten kunnen maken van deze nieuwe mogelijkheden en technieken en benadrukken het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Anderen zijn hier veel meer terughoudend in, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de mens de schepping moet accepteren zoals die is.

Naar resultaat

9. Milieu en energie
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Milieumaatregelen zijn niet nodig

We hebben als mens maar weinig invloed op het klimaat. Het is dus geldverspilling om als overheid te investeren in groene energie.

De economie gaat boven het milieu

Milieumaatregelen moeten niet in de weg staan van economische groei. Het maken van groene keuzes is een taak voor de burger zelf, de overheid moet dit niet afdwingen.

Groene innovatie door bedrijven

De mens heeft de taak om goed voor de natuur en het milieu te zorgen. Groene innovatie is bovendien goed voor de economie. Dit is vooral een taak voor burgers en bedrijven. Soms moet de overheid bijsturen.

Geleidelijk overgaan op duurzame energie

Nederland moet zich voorbereiden op de overstap naar duurzame energie en landbouw. We moeten wel zorgen dat mensen de veranderingen bij kunnen houden, en dat voedsel en energie betaalbaar blijven.

Snel overgaan op duurzame energie

De manier waarop we met ons milieu omgaan is onhoudbaar. Nederland moet snel overstappen op duurzame energie en landbouw, ook al kost dat extra geld. Er zijn strengere regels nodig om dierenwelzijn en biodiversiteit te garanderen.

Milieu en energie

Om klimaatverandering tegen te gaan neemt de Nederlandse overheid verschillende maatregelen. Hierbij werkt Nederland samen met andere landen. In het Akkoord van Parijs hebben we vastgelegd dat de opwarming van het klimaat onder de 2 graden Celsius moet blijven. Dit betekent onder andere dat Nederland veel meer energie moet gaan opwekken uit wind, zon en biomassa. Ook moet er voor worden gezorgd dat er minder CO2 vrijkomt.

Een vraagstuk hierbij is hoe ver de overheid moet gaan in haar maatregelen tegen klimaatverandering. Hoe moeten deze maatregelen betaald worden, en welke effecten op burgers en de economie vinden we dan acceptabel?

Naar resultaat

10. Europese Unie
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

De EU is waardevol en moet verder versterkt worden

De EU moet sterker en democratischer worden. Nederland kan het niet alleen, Europese samenwerking is de beste waarborg voor vrede, veiligheid, welvaart en het milieu.

De EU is goed, maar moet hervormd worden

De Europese samenwerking heeft ons welvaart en vrede opgeleverd. De Europese Unie moet echter wel hervormen: minder regels en meer democratie.

Samenwerking binnen de EU terugbrengen naar de kerntaken

Met een sterke Europese Unie worden de Nederlandse belangen het best beschermd. De EU moet zich wel beperken tot haar kerntaken: grensbeleid, handel en monetaire stabiliteit.

Minder macht naar de EU en meer naar de lidstaten

De EU is nu te machtig. Lidstaten moeten weer meer te zeggen krijgen. Europese integratie is niet per se slecht, maar dit moet wel gesteund worden door de Nederlandse bevolking.

Nederland moet uit de EU stappen

De EU is een mislukt project. Het kost veel geld en Nederland krijgt zelf steeds minder macht. Nederland moet uit de EU stappen en teruggaan naar de gulden, zodat we weer eigen baas zijn.

Europese Unie

Nederland is lid van de Europese Unie (EU). Deze samenwerking begon na de Tweede Wereldoorlog, om te zorgen voor vrede, stabiliteit en welvaart. De lidstaten van de EU zijn op steeds meer terreinen gaan samenwerken. Een belangrijke stap was het invoeren van de interne markt in 1993. Vanaf dat moment is er vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal binnen de grenzen van de Europese Unie. Een andere belangrijke stap was het invoeren van de euro in 2002. Sinds dat moment delen veel Europese landen één munt en zijn de lidstaten met de euro een gezamenlijk monetair beleid gaan voeren. Hiernaast is er ook veel Europees beleid op het gebied van landbouw, milieu, migratie, regionale ontwikkeling en terrorisme.

Sommigen willen dat de Europese lidstaten in de toekomst nog meer gaan samenwerken, maar er zijn ook mensen die juist willen stoppen met de Europese Unie. Weer anderen willen de samenwerking beperken tot bepaalde onderwerpen, of meer vrijheid geven aan EU-lidstaten om zelf te bepalen of ze aan bepaald EU-beleid mee willen doen.

Naar resultaat

11. Inspraak en democratie
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Met volksinitiatieven en bindende referenda meer naar het volk luisteren

Burgers moeten meer invloed krijgen. Daarom moeten zij voortaan onderwerpen kunnen aandragen waarover alle burgers kunnen stemmen. De regering is verplicht om uit te voeren wat het volk beslist.

Bij bepaalde onderwerpen burgers laten kiezen via een bindend referendum

Bij belangrijke onderwerpen is het belangrijk dat burgers meer invloed krijgen. Daarom moet het mogelijk zijn om een bindend referendum aan te vragen. Sommige onderwerpen zijn hier echter niet voor geschikt.

Meer experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie

Burgers moeten meer worden betrokken bij het openbaar bestuur. Daarom moeten we bij praktische vraagstukken die dicht bij de burger staan experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie.

Versterken van de rol van volksvertegenwoordigers

Burgers hebben invloed door volksvertegenwoordigers te kiezen. Die nemen politieke besluiten. Deze volksvertegenwoordigers moeten hiervoor de ruimte krijgen en hun rol moeten we dus niet ondermijnen.

Inspraak en democratie

De laatste jaren zijn er veel initiatieven genomen om burgers beter bij besluitvorming te betrekken. Sinds 2015 mogen Nederlandse burgers bijvoorbeeld stemmen over wetten en verdragen bij een referendum. De uitkomst is raadgevend, wat betekent dat de Tweede Kamer en Eerste Kamer de uitkomst niet per se hoeven te volgen. Ook is er geëxperimenteerd met burgerbijeenkomsten en zijn er verkiezingen geweest om burgemeesters te kiezen.

Sommige partijen vinden dat inspraak nog veel verder moet gaan: referenda moeten bindend worden en burgers moeten zelf met initiatieven kunnen komen. Tegenstanders hiervan zeggen dat dat afbreuk zou doen aan de rol van volksvertegenwoordigers in het Nederlandse politieke systeem. Andere partijen willen andere mogelijkheden uitproberen, naast of in plaats van referenda, om burgers en politiek dichter bij elkaar te brengen.

Naar resultaat

12. Defensie en interventie
Wat vind jij het belangrijkst?

Wat houdt het thema in?

Onderstaande standpunten zijn uitspraken uit de programma’s van de partijen of afgeleid daarvan.

Meer geld naar veiligheid en optrekken met bondgenoten

Een goede defensie is van cruciaal belang voor de veiligheid. Nederland moet daar veel meer in investeren. We zijn het aan de andere NAVO-landen verplicht om zoveel geld aan defensie uit te geven als de internationale norm vereist.

Meer geld naar defensie voor de veiligheid van Nederland

Een goede defensie is van cruciaal belang voor de veiligheid. Nederland moet daar veel meer in investeren. Nederland moet echter terughoudend zijn bij internationale missies, die leveren vaak weinig op.

Inzetten van defensie voor rechtvaardigheid en veiligheid

Een goede defensie is belangrijk voor de veiligheid. Met vredesoperaties en humanitaire interventies steunen we rechtvaardigheid wereldwijd.

Bezuinigen op defensie en terughoudend zijn met interventies

Nederland moet zich richten op vrede en niet op agressieve interventies. Door de krijgsmacht te hervormen en terughoudend te zijn met militaire missies, hoeft er minder geld te gaan naar defensie.

Defensie en interventie

De Nederlandse defensie heeft drie hoofdtaken: het beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten, het bevorderen van de internationale rechtsorde en stabiliteit, en het leveren van bijstand bij rampen en crises. Internationaal is onze defensie sterk verbonden met de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). In samenwerking met deze organisaties neemt Nederland deel aan verschillende internationale missies, waaronder vredesmissies. De laatste jaren liggen de uitgaven van de Nederlandse overheid aan defensie op ongeveer 1,2% van ons Bruto Binnenlands Product (BBP).

Op het gebied van defensie moeten er belangrijke beslissingen genomen worden. De NAVO eist dat de Nederlandse uitgaven voor defensie omhoog gaan naar 2%. Willen we aan die eis voldoen, en hoe snel? In hoeverre willen we samenwerken met onze bondgenoten op het gebied van defensie? Sommige partijen willen de samenwerking beperken, zij vinden dat defensie vooral bedoeld is voor het beschermen van het eigen land. Andere partijen streven juist naar een defensie die zich ook in andere landen inzet voor vrede en veiligheid.

Hoe werkt het?

Bij ieder thema bekijk je eerst 'Wat houdt het thema in?' Vervolgens zie je per thema drie tot zes principiële standpunten, wanneer je op het standpunt gaat staan krijg je het meer uitgebreide standpunt.

Het standpunt waar je het meest mee eens bent beloon je met een gouden medaille, de nr 1 sticker. Standpunten waar je het minder mee eens bent kun je met een zilveren, nr. 2, en een bronzen, nr. 3, sticker belonen.

In totaal zijn er 12 thema’s, daarvan dien je er minimaal 8 te beantwoorden. Op de resultaatpagina zie je de 3 partijen met wie je de meeste overeenkomst hebt.

Daaronder staat per thema je standpunt, met de partijen die dit standpunt met je delen. Je kunt het resultaat van de PartijenWijzer in de vorm van je eigen partijprogramma opslaan en afdrukken als pdf.

De keuzes die je hebt gemaakt over de twaalf thema’s komen het meest overeen met de ideeën van

Uitleg
overeenkomst
overeenkomst
overeenkomst

Bekijk alle partijen

Bekijk alleen de top 3


Op basis van je antwoorden is dit je persoonlijke partijprogramma.

Economie
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Het economische systeem moet socialer en eerlijker
 • Overheidsingrijpen om de economie te sturen
 • Terughoudende opstelling van de overheid in de economie
 • Zo min mogelijk overheidsbemoeienis met ondernemers en de economie
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Werk en inkomen
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • De overheid moet ongelijkheid bestrijden en opkomen voor werknemers
 • De overheid moet zorgen voor een sociaal vangnet en zowel werkgever als werknemer steunen
 • De overheid moet de belastingen verlagen en de arbeidsmarkt met rust laten
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Onderwijs
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Verdedigen van de vrijheid van onderwijs
 • Geen islamitisch onderwijs
 • Voeren van een publiek debat over de vrijheid van onderwijs
 • Overal toegankelijk onderwijs voor iedereen
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Zorg
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Afschaffen van de marktwerking
 • Minder marktwerking en meer overheidsregulering in de zorg
 • Minder marktwerking en meer aandacht voor mantelzorgers in de zorg
 • Behouden van de marktwerking
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Normen en waarden
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Uitgaan van de kracht van diversiteit
 • Samen leven met verschillende identiteiten
 • Nederlandse waarden en normen centraal stellen
 • Onze cultuur beschermen tegen de islam
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Immigratie en integratie
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Asielzoekers en vluchtelingen goed opvangen
 • Realistisch zijn en immigratie beperken
 • Grenzen sluiten voor vrijwel alle immigranten en islam
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Veiligheid en privacy
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Hard straffen van criminelen, extremisten en terroristen
 • Strenger straffen en politie en justitie meer mogelijkheden geven
 • Hard optreden, maar met oog voor de privacy van burgers
 • Effectief optreden en bescherming van privacy
 • Inzetten op preventie, re-integratie en bescherming van privacy
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Medisch-ethische vraagstukken
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Medisch-ethische wetten baseren op Bijbelse waarden
 • Terughoudend zijn met nieuwe medische mogelijkheden
 • Open staan voor nieuwe medische mogelijkheden
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Milieu en energie
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Milieumaatregelen zijn niet nodig
 • De economie gaat boven het milieu
 • Groene innovatie door bedrijven
 • Geleidelijk overgaan op duurzame energie
 • Snel overgaan op duurzame energie
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Europese Unie
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • De EU is waardevol en moet verder versterkt worden
 • De EU is goed, maar moet hervormd worden
 • Samenwerking binnen de EU terugbrengen naar de kerntaken
 • Minder macht naar de EU en meer naar de lidstaten
 • Nederland moet uit de EU stappen
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Inspraak en democratie
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Met volksinitiatieven en bindende referenda meer naar het volk luisteren
 • Bij bepaalde onderwerpen burgers laten kiezen via een bindend referendum
 • Meer experimenteren met nieuwe vormen van directe democratie
 • Versterken van de rol van volksvertegenwoordigers
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur
Defensie en interventie
  • VVD
  • PVV
  • CDA
  • D66
  • GL
  • SP
  • PvdA
  • CU
  • PvdD
  • 50+
  • SGP
  • DENK
  • FvD
 • Meer geld naar veiligheid en optrekken met bondgenoten
 • Meer geld naar defensie voor de veiligheid van Nederland
 • Inzetten van defensie voor rechtvaardigheid en veiligheid
 • Bezuinigen op defensie en terughoudend zijn met interventies
 • Geen voorkeur opgegeven
Wijzig voorkeur

Resultaat

Het resultaat van de PartijenWijzer wordt, in percentages, weergegeven in een top 3 van partijen met de meeste verwantschap.

Van ieder thema worden de gekozen standpunten weergegeven met de partijen die deze principes huldigen.

Het resultaat kan in de vorm van je eigen partijprogramma worden opgeslagen en afgedrukt als pdf.

Dat ging te snel

We kunnen pas een resultaat tonen als bij minimaal 10 van de 15 thema's een voorkeur is opgegeven.